Villkor

Användningen av www.soligt.eu (JECAGC) regleras av Användarvillkoren nedan. 

Var god läs igenom Användarvillkoren noggrant innan du använder soligt.eu:

Genom att använda soligt.eu så godkänner du Användarvillkoren.

Detta Avtal med användarvillkor (”Avtalet”) innehåller de juridiskt bindande villkoren för din användning av soligt.eu Tjänster. Genom att använda soligt.eu Tjänster accepterar du att vara bunden av detta Avtal, oavsett om du är en ”Besökare” (vilket betyder att du helt enkelt surfar på soligt.eus Webbplats), eller ”Medlem” (vilket betyder att du har registrerat dig hos soligt.eu). Med ”Användare” menar vi en Besökare eller Medlem. Du har endast rätt att använda soligt.eu Tjänster (oavsett om din åtkomst eller användning är avsiktlig) om du accepterar att följa alla tillämpliga lagar och detta avtal. Om du vill bli Medlem, kommunicera med andra Medlemmar och använda soligt.eu Tjänster så måste du läsa det här Avtalet och godkänna det under registreringsprocessen. Innehållet och informationen på den här Webbplatsen och mobilapplikationer (däribland, men utan att begränsas till, resetjänsters pris och tillgänglighet), liksom programvaran och infrastrukturen som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör soligt.eu (”soligt.eu”) eller dess närstående bolag, leverantörer och försäljare av tjänster.

soligt.eu kan då och då göra ändringar i detta Avtal och sådana ändringar kommer att gälla från och med att de läggs upp på soligt.eus Webbplats. Du accepterar att vara bunden av samtliga ändringar av detta avtal när du använder soligt.eus Tjänster efter att sådana ändringar har publicerats. Det är därför viktigt att du granskar detta Avtal med jämna mellanrum så att du är uppdaterad om eventuella ändringar.

Sekretesspolicy

Din användning av soligt.eus webbplats och appar omfattas av soligt.eus Sekretesspolicy, som finns tillgänglig på soligt.eu webbplats och utgör en del av dessa villkor genom hänvisning.

Beskrivning av tjänsten

soligt.eu tillhandahåller användare med verktyg och resurser för att söka, planera och dela resetjänster, inklusive samarbetsverktyg och söktjänster på nätet som existerar idag eller utvecklas i framtiden, däribland men utan att begränsas till, programvara som ingår i sådana verktyg och tjänster (”Tjänsten”).

soligt.eu är inte en resebyrå eller försäljare. Efter att du har sökt på soligt.eu så kan du välja om du vill gå vidare till en utomstående försäljares webbplats eller mobila sida, där du kan genomföra en bokning. Vi bär inget ansvar för användarvillkoren eller sekretesspolicyn som gäller på de webb- eller mobilsajter där du genomför din bokning. Vi uppmanar dig att läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn som gäller för säljarens webb- eller mobilsajter. soligt.eu ansvarar inte för att samla in eller betala skatt i samband med dina köpa av produkter och tjänster från dessa tredjepartsförsäljare av resor.

Du är införstådd med och godkänner att Tjänsten tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och att soligt.eu inte bär något ansvar för tjänstens hastighet, raderande, problem med leveransen av tjänster, eller fel vid sökning eller lagring av någon användarinformation, användarkommunikation eller personliga inställningar.

soligt.eu är en gratistjänst för din personliga och icke-kommersiella användning.

Du får inte försöka komma åt soligt.eu med hjälp av automatiserade processer, inte ens för personligt bruk.

Användning av upphovsrättsligt skyddat material/varumärken

Allt material på den här Webbplatsen eller appen, däribland men utan att begränsas till, dokumentation, innehåll, text, data, grafik, bilder, gränssnitt eller annat material eller skapat arbete (”Materialen”) är upphovsrättsskyddat och ägs av eller licensieras till soligt.eu. Alla rättigheter förbehålls. Materialen kan innefatta varumärken, tjänstemärken och handelsnamn som ägs av soligt.eu och dess närstående bolag, och kan även innehålla namn på produkter som är varumärken, tjänstemärken eller handelsnamn till tredje parter som ägs av deras respektive ägare. Såvida inget annat anges på Webbplatsen eller apparna, så godkänner vi härmed att du använder, laddar ned, lagrar på ett cache-minne, kopierar och skriver ut Materialen, förutsatt att följande villkor uppfylls: (1) en kopia på Materialen eller en del av dessa måste inkludera soligt.eus meddelande om upphovsrätt; (2) soligt.eu förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka sådant godkännande, och omedelbart efter att soligt.eu har begärt det så måste du upphöra med användningen.

Hyperlänkar till denna Webbplats

Du ges en begränsad, icke-exklusiv rätt att skapa en ”hypertext”-länk till denna Webbplats eller apps hemsida, förutsatt att en sådan länk inte visar soligt.eu eller någon av dess produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, förnedrande eller i övrigt nedsättande sätt. Denna begränsade rättighet kan när som helst och på vilken grund som helst återkallas. Du får inte använda, rama in, eller använda inramningstekniker för att innefatta något varumärke, logotyp eller handelsnamn tillhörande soligt.eu eller något annat upphovsrättsligt material, däribland bilder som finns på Webbplatsen, innehållet i någon text eller layouten/designen på någon sida eller någon form på en sida utan uttryckligt skriftligt godkännande från soligt.eu.

Medlemskonton, lösenord och säkerhet

Vissa delar av Webbplatsen eller appen kan vara skyddade av lösenord och kräva registrering eller inloggning innan man kan gå in på dem. När du registrerar dig så kommer du att få en profil och du väljer ditt eget lösenord som gör att du kan använda alla resetjänster. Du intygar att du kommer att hålla ditt lösenord hemligt och du bär ensamt ansvaret för eventuella skyldigheter eller skadestånd som uppkommer som en följd av att du inte har hemlighållit detta samt för alla aktiviteter som sker med användning av ditt lösenord. Du är införstådd med att du måste meddela oss omedelbart vid obehörig användning av ditt lösenord eller vid någon annan överträdelse av säkerheten. Du accepterar att soligt.eu inte kan eller kommer att bära något ansvar för någon förlust eller skada som härrör från din underlåtenhet att följa denna policy.

När du har loggat in på din profil så kommer du att fortsätta att vara inloggad fram till dess att du loggar ut även om du stänger ned din webbläsare.

Innehåll som sänds in för att innefattas på eller distribueras av soligt.eu

Du godkänner att du bär ansvaret för information, fotografier, grafik, meddelanden, innehåll och annat material som du laddar upp, publicerar, e-postar eller på annat sätt skickar in till Webbplatsen eller appen eller tillgängliggör med hjälp av Tjänsten, och att du ensamt bär ansvaret för allt som du skickar in, däribland att det inte strider mot lagen, att det är tillförlitligt, lämpligt, och inte är ett plagiat eller strider mot någon upphovsrätt. soligt.eu anser sig inte ha äganderätt till innehåll (däribland fotografier och grafik) som du skickar in eller gör tillgängligt för att innefattas som en del av vårt reseinnehål. Avseende reseinnehåll som du skickar in eller gör tillgängligt för att innefattas som en del av soligt.eus reseinnehåll så ger du emellertid soligt.eu en global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, modifiera, anpassa och publicera sådant innehåll i syfte att tillhandahålla och annonsera den destination som sådant innehåll skickades in i samband med.

Denna licens gäller bara så länge som du väljer att fortsätta att inkludera sådant innehåll på Tjänsten och kommer att upphöra att gälla när du eller soligt.eu avlägsnar sådant innehåll från Tjänsten. Du går med på att tillhandahålla en global, royaltyfri, icke-exklusiv och oåterkallelig licens att använda, distribuera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera och underlicensiera innehåll (däribland fotografier och grafik) som du skickar in eller gör tillgängligt för att inkluderas på områden på Tjänsten som är ”åtkomliga för allmänheten”. Med ”åtkomlig för allmänheten” menas de områden som soligt.eu avser hålla tillgängliga för allmänheten såsom reseinnehåll då möjligheten att dela reseinnehåll med allmänheten har valts. Områden som är åtkomliga för allmänheten innefattar inte reseinnehåll som du har valt att behålla som favorit reseinnehåll.

soligt.eu kontrollerar inte innehåll som tredje parter publicerar via Tjänsten och lämnar därför inga garantier avseende riktigheten, redbarheten eller kvaliteten på sådant innehåll. Du förstår att genom att använda Tjänsten så kan du utsättas för innehåll som är anstötligt, oanständigt eller betänkligt. soligt.eu kommer inte under några omständigheter att bära något ansvar för något innehåll, däribland men utan att begränsas till, några fel eller utelämnanden i innehållet, eller för någon förlust eller skada av något slag som inträffar som ett resultat av användningen av något innehåll som publiceras, e-postas, översänds eller på något annat sätt tillgängliggörs via Tjänsten.

Allmänna riktlinjer gällande användningen av soligt.eu

Du godkänner att soligt.eu kan upprätta allmänna riktlinjer och begränsningar gällande användningen av Tjänsten, däribland men utan att begränsas till, det maximala antalet biljetter som kan sparas på din profil, det maximala antalet medlemmar som kan jobba på en specifik biljett och det maximala diskutrymmet som kommer att tilldelas dig på soligt.eus servrar. Därutöver accepterar du att du inte kommer att vidta några åtgärder som helt enligt soligt.eus gottfinnande utgör en oproportionerligt stor belastning på soligt.eus servrar och infrastruktur.

Ändring av Tjänsten

soligt.eu förbehåller sig rätten att när som helst och med jämna mellanrum ändra eller upphöra med, antingen tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del av den), vare sig soligt.eu meddelar detta i förväg eller inte. Du godkänner att soligt.eu inte kommer att bära något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, något sådant avbrott eller upphörande av Tjänsten.

Upphörande

Du godkänner att soligt.eu helt enligt eget gottfinnande och utan förvarning får radera din profil och din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan. Grund till en sådan avstängning kan innefatta, utan att begränsas till: (a) brott mot eller överträdelser av dessa Användarvillkor eller soligt.eus övriga avtal eller riktlinjer, (b) krav från polismyndigheter eller andra statliga myndigheter, (c) en begäran från dig (radering av konto som du påbörjat), (d) nedstängning av eller väsentlig modifikation av Tjänsten (eller någon del av den), (e) oväntade tekniska eller säkerhetsfel eller problem), (f) längre perioder av inaktivitet, (g) att du har varit involverad i bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter, och/eller (h) underlåtelse att betala avgifter som du är skyldig att betala i samband med Tjänsten. Uppsägning av din profil innefattar (a) avstängning av tillgången till samtliga erbjudanden inom Tjänsten, däribland men utan att begränsas till dina biljetter, (b) radering av ditt lösenord och all relaterad information, filer, och innehåll som hänger ihop med eller finns inne på ditt konto (eller någon del därav), och (c) förbud mot framtida användning av Tjänsten. Därutöver så godkänner du att all avstängning på grund av misskötsel ska göras efter soligt.eus gottfinnande och att soligt.eu inte kommer att ha några skyldigheter gentemot dig eller någon tredje part för någon avstängning av din profil eller din tillgång till biljetter som skapats med hjälp av Tjänsten.

Friskrivning

Din användning av tjänsten sker helt och hållet på din egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”såsom tillgänglig”. soligt.eu nekar dig uttryckligen några garantier på att (i) tjänsten kommer att uppfylla dina krav, (ii) tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, i rätt tid, på ett säkert sätt, eller felfritt, (iii) resultaten som härrör från användningen av tjänsten är riktiga eller tillförlitliga, (iv) att kvaliteten på någon av produkterna, tjänsterna, informationen eller något material som inhandlas eller införskaffas av dig genom tjänsten uppfyller dina krav, och (v) att eventuella fel på tjänsten kommer att rättas till. Informationen, programvaran och tjänsterna på Webbplatsen eller i appen kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. I synnerhet lämnar soligt.eu och dess närstående bolag ingen utfästelse eller garanti avseende riktigheten hos, och avsäger sig ansvar för felaktigheter avseende information och beskrivningar av hotell, flyg och andra reseprodukter som visas på dess Webbplats eller app (däribland, men utan att begränsas till, fotografier, listor över hotellfaciliteter, allmänna produktbeskrivningar, o.s.v.), som till stor del består av information från respektive leverantör. Hotellbedömningar som visas på Webbplatsen eller i appen är endast avsedda som allmän vägledning och soligt.eu och dess närstående bolag garanterar inte att dessa bedömningar är korrekta. soligt.eu och/eller dess leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på Webbplatsen eller i appen.

soligt.eu gör inga utfästelser gällande huruvida information, produkter och tjänster på denna Webbplats eller i appen är lämpliga för något ändamål och det faktum att en produkt eller tjänst finns med på eller erbjuds till försäljning på den här Webbplatsen eller i appen innebär inte att soligt.eu stödjer eller rekommenderar produkten eller tjänsten. Alla sådana produkter och tjänster tillhandahålls utan garanti av något slag. soligt.eu , dess närstående bolag och/eller deras respektive leverantörer avsäger sig härmed allt ansvar för någon garanti eller något villkor vad gäller informationen, produkterna och tjänsterna, däribland underförstådda garantier och villkor avseende säljbarhet, lämplighet för något specifikt ändamål, äganderätt eller någon garanti om att det inte föreligger något intrång.

soligt.eu s leverantörer, däribland men utan att begränsas till, flygbolag, hotell, resebolag och researrangörer, som tillhandahåller resor eller andra tjänster för eller genom soligt.eu agerar inte som ombud för och är inte anställda av soligt.eu . soligt.eu lämnar inga garantier avseende tjänsterna som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. soligt.eu bär inget ansvar för någon leverantörs handlingar, misstag, försummelser, utfästelser, garantier, överträdelser eller oaktsamhet eller för personskada, dödsfall, egendomsskada eller andra skador eller utgifter som uppstår till följd därav. soligt.eu bär inget ansvar för och kommer inte att betala någon ersättning vid en försening, inställd resa, överbokning, strejk, force majeure eller några orsaker som står utanför dess direkta kontroll, och bär inget ansvar för några ytterligare utgifter, underlåtenhet, förseningar, omdirigering eller handlingar av stater eller myndigheter. Under inga omständigheter kommer soligt.eu och dess leverantörer att behöva betala straffskadestånd eller hållas ansvariga för några direkta eller indirekt skador, följdskador, oförutsedda eller särskilda skador som härrör från, eller på något sätt står i samband med, användningen av den här Webbplatsen eller appen eller vid en försening eller då det inte går att använda Webbplatsen eller appen, eller för någon information, programvara, några produkter härrör från användningen av den här Webbplatsen eller appen. Utan hinder av detta så ska i varje fall det totala, kumulativa ansvar som vilar på soligt.eu (eller dess ombud eller leverantörer) för skador enligt detta Avtal aldrig överstiga det belopp som soligt.eu tjänar på produkten eller tjänsten som sådant skadestånd gäller.

Skadeersättning

Du godkänner att du kommer att försvara, ersätta och hålla soligt.eu skadeslösa mot eventuella krav, rättsanspråk, fordringar, återvinning, förluster, skadestånd, vite, böter eller andra kostnader eller utgifter av något slag, däribland men inte begränsat till, rättsliga och revisorsavgifter för en talan som förs av (i) dig eller på dina vägnar utöver det ansvar som beskrivs ovan, (ii) tredje parter som härrör från innehåll som du skickar in, publicerar, överför eller gör tillgängligt via soligt.eu s Webbplats eller app, din användning av Tjänsten, (iii) någon tredje part som härrör från din användning av Tjänsten eller användningen av Tjänsten av någon person som använder din profil och/eller ditt lösenord, eller (iv) av tredje parter som härrör från att du handlar i strid med dessa Användarvillkor, eller i strid med någon lag eller några rättigheter tillhörande tredje part.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att du ska få använda den här Tjänsten, så garanterar du att du inte kommer att använda Tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor, bestämmelser och meddelanden. soligt.eu uppmuntrar dig att använda våra tjänster för delning och planering av resor förutsatt att du följer soligt.eus Användarvillkor och soligt.eus förbud mot skräppost och olämpligt innehåll.

I synnerhet så är det förbjudet att använda soligt.eus datorsystem för att överföra material oombett, förutom när du vill dela resplaner i legitimt syfte. Överträdelser av våra Användarvillkor och vår policy kring skräppost kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig och att din soligt.eu-profil och all information och alla biljetter som är kopplade till den tas bort utan förvarning, och soligt.eu avsäger sig inte några rättigheter genom att inte utöva rätten att genomdriva denna policy i varje enstaka fall som den kan vara tillämplig.

Du intygar att du inte kommer att använda soligt.eus Webbplats eller app för att:

Ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt göra innehåll tillgängligt som är olagligt, skadligt, hotfullt, oegentligt, innebär trakasserier, är nedsättande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktar på någon annans privatliv, är hätskt, rasistiskt, riktat mot en etnisk grupp eller anstötligt på något annat sätt;

Imitera någon person eller något företag, däribland men utan att begränsas till, någon som är anställd på soligt.eu eller en reseleverantör, eller för att framställa din relation till en person eller ett företag på ett falskt eller vilseledande sätt;

Ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt göra innehåll tillgängligt som du inte har rätt att göra tillgängligt;

Ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt tillgängliggöra någon obehörig annonsering, skräppost, ”spam”, något reklammaterial, eller någon annan typ av anmodan oombett;

Ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt göra material tillgängligt som innehåller programvaruvirus eller annan datakod, filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

Störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk som är sammankopplade med Tjänsten.

Du är införstådd med att oavsett om soligt.eu undersöker innehåll på förhand så har soligt.eu rätt (men inte skyldighet) att efter eget gottfinnande undersöka, säga nej till eller flytta innehåll som finns tillgängligt via Tjänsten. Utan att det ska påverka vad som sagts ovan så har soligt.eu och de som soligt.eu utsett rätt att avlägsna allt material som strider mot dessa Användarvillkor eller är stötande av annat skäl. Du accepterar att du måste utvärdera och bära samtliga risker i samband med användningen av något innehåll, däribland om du förlitar dig på att sådant innehåll är riktigt, fullständigt och användbart. I detta hänseende förstår du att du kanske inte kan lita på innehåll som skapats av soligt.eu eller som har skickats in till soligt.eu .

Annonsering och länkar till tredje parters webbsidor

Den här Webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbsidor eller mobila sidor som drivs av andra parter än soligt.eu . Sådana hyperlänkar tillhandahålls enbart för att ge dig information och hänvisa dig vidare; soligt.eu kontrollerar inte sådana webbsidor eller mobila sidor och bär inget ansvar för innehållet på dem eller din användning av dem. När soligt.eu har hyperlänkar till sådana webbsidor eller mobila sidor så innebär inte detta något stöd för materialet på sådana webbsidor eller mobila sidor eller någon anknytning till dem som de drivs av. Du är vidare införstådd med och accepterar att soligt.eu inte bär något ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som härrör från eller påstås härröra från eller i samband med användningen av eller tilliten till något sådant innehåll, sådana varor eller tjänster som är tillgängliga via tredje parts webbsidor eller mobila sidor.

Immateriella rättigheter

Du accepterar att du inte får kopiera, bakåtkompilera eller försöka upptäcka källkod, distribuera eller skapa härledda verk baserat på Tjänsten, delvis eller helt. Du går med på att inte använda Tjänsten på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls av soligt.eu för användning när du får tillgång till Tjänsten. Därutöver så äger eller licensierar soligt.eu all programvara som är tillgänglig från denna Webbplats eller app, däribland men utan att begränsas till, all HTML-kod och alla webbkontroller. Det är uttryckligen förbjudet att reproducera eller vidaredistribuera den här programvaran.

soligt.eus verktyg för att söka efter, planera och köpa resor är avsedda att hjälpa användare att se vilka reserelaterade varor och tjänster som finns tillgängliga. Du garanterar att du är minst 18 år gammal och har juridisk kapacitet att ingå detta avtal och använda den här Webbplatsen eller appen i enlighet med samtliga Användarvillkor häri. Du accepterar att du kommer att vara ekonomiskt ansvarig för all din användning av den här Webbplatsen eller appen (liksom för andras användning av din profil, däribland men utan att begränsas till, minderåriga som bor tillsammans med dig). Du garanterar också att all information som tillhandahålls av dig eller av medlemmar i ditt hushåll med hjälp av den här Webbplatsen och appen är sann och korrekt.

Du förstår att alla köp på tredje parters webbsidor eller mobila sidor görs i enlighet med villkoren som anges på den leverantörens webb- eller mobila sidor och att en överträdelse av leverantörens köpevillkor kan leda till att din beställning eller ditt köp upphävs, att du nekas tillgång till flyg, hotell, bil- eller semesterbostadsuthyrning, och att du förlorar pengar som du betalt för en sådan beställning eller ett sådant köp. Du bär allt ansvar för samtliga avgifter, kostnader, skatter och bedömningar som härrör från din användning av denna Webbplats eller mobila sida.

Resmål

Även om de flesta resor sker utan problem så kan resor till vissa mål innebära större risk. När soligt.eu visar erbjudanden om försäljning av resor till vissa mål så innebär detta inte en utfästelse eller garanti från soligt.eu att resor till sådana mål kan rekommenderas eller är riskfritt och soligt.eu bär inget ansvar för skador eller förluster som inträffar som en följd av en resa till sådana mål.

Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella tvister som kan uppkomma i samband med detta Avtal eller användningen av soligt.eus Webbplats eller app ska lyda under dansk lag.

I det fall talan väcks vid domstol ska detta göras i Stockholm Sverige, och parterna underkastar sig härmed oåterkalleligen och utan förbehåll dessa domstolars exklusiva jurisdiktion om en talan eller rättsprocess härrör från dessa villkor.

Top